12:00 PS

4yo Maiden

12:30 PS

5yo Geldings Maiden

13:00 PS

Winner Of One

13:30 PS

5yo+ Mares Maiden

14:00 PS

Ladies Open

14:30 PS

6yo+ Geldings Maiden (Nov Rdrs)

12:00 PS

4yo Maiden

12:30 PS

5yo+ Geldings Maiden

13:00 PS

Open- Novice Riders

13:30 PS

5yo+ Adjacent Maiden

14:00 PS

5yo+ Mares Maiden

14:30 PS

Mares Winner Of Two

12:00 PS

4yo Maiden

12:30 PS

5yo Geldings Maiden

13:00 PS

5yo+ Mares Maiden

13:30 PS

Winner Of Three

14:00 PS

Open

14:30 PS

6yo+ Maiden

12:00 PS

4yo Mares Maiden

12:30 PS

4yo Geldings Maiden

13:00 PS

5yo Mares Maiden

13:30 PS

5yo Geldings Maiden

14:00 PS

Open- Novice Riders

14:30 PS

6yo+ Maiden

12:00 PS

4yo Mares Maiden

12:30 PS

4yo Geldings Maiden

13:00 PS

5yo Mares Maiden

13:30 PS

5yo Geldings Maiden

14:00 PS

Winner Of One

14:30 PS

6yo+ Maiden (Nov Rdrs)

12:00 PS

4yo Mares Maiden

12:30 PS

4yo Geldings Maiden

13:00 PS

5yo Geldings Maiden

13:30 PS

5yo+ Adjacent Maiden

14:00 PS

Winner Of Two

14:30 PS

5yo+ Mares Maiden

Hunter Chase

PS

2m6f Hunters Chase

Hunter Chase

PS

2m7f Maiden Hunter Chase